cos圈四大名婊事迹知乎

cos圈四大名婊事迹知乎

故上气不足,脑为之不满,耳为之苦呜,头为之苦倾,目为之眩。 又曰、若热不潮,未可与承气汤。

若肉薄之处不灸,亦得大禁水入也。 传之一字,必是书写之误,有感而云。

又云∶服药有柏子,忌食面、五肉、鱼、菜。 刺入二分,留六呼,灸三壮。

刺入五分,灸三壮。聪明梦见火,斯人是热性。

两寸俱盛者,伤风生痰也。 经曰、发热恶寒、发于阳,无热恶寒、发于阴。

审其寒热多少,视其邪气深浅,俱用小柴胡汤和之,若寒多、加桂枝,热多、加大黄,是大法也。 但寒不热,但热不寒,阴阳重复而上下各为一偏者深。

Leave a Reply